AGENDA 2030

Nazio Batuen Erakundearen Batzar Orokorrak 2015ean onartutako Agenda  2030eko Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) esparruan kokatzen den Eskolako Agenda da.

Garapen Jasangarriraiera emateko, planeta babesteko eta mundu osoko pertsona guztien bizitza eta etorkizuna hobetzeko. 2015. Urtean, Nazio Batuetako estatu kide guztiek 17 helburu onartu zituzten(15 urteko epean betetzeko) Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren barnean kokatzen direnak. Hala nola, pobrezia desagertzea, goserik ez izatea, osasuna eta ongizatea, kalitate oneko hezkuntza, genero berdintasuna, edateko ura eta saneamendua, energia eskuragarri eta ez kutsatzailea, lan duina eta hazkunde ekonomikoa, industria, berrikuntza eta azpiegitura, desberdintasunak murriztea, hiri eta komunitate iraunkorrak, ekoizpen eta kontsumo arduratsua, klima babesteko ekintza, uretako bizitza, lehorreko bizitza, bakea, justizia eta instituzio sendoak eta itunak helburuak lortzeko.

EA2030 ikastetxearen iraunkortasunerako eta kalitaterako hezkuntza-programa bat da. Komunitatearen partaidetzan oinarritzen da, eta udalerriko garapen iraunkorrean esku hartu eta laguntzen du.

Arazo-ekosozialen konponbidean parte hartzeko ezaguera, gaitasuna, jarrera, motibazioa eta konpromisoa garatzea da haren xede nagusia. Programaren ezaugarri garrantzitsuenak hauek dira:

  • Bi eremu lantzen ditu: eskola bera eta udalerria edo eskualdea
  • Hezkuntza-komunitatearen partaidetza du ardatz eta oinarri, eta ikasleen protagonismoa bilatzen du

Esan bezela, Jasangarritasunerako Hezkuntza ikaskuntza eraldatzailean dago oinarriturik, eta pertsonak ahaldundu nahi ditu ahalduntzeko gaitasuna ematen dieten jakintzak, trebetasunak, eta balioak eskuratzeko eta etorkizun jasangarriago baten alde laguntzea ahalbidetzeko.

 

Arduraduna: Ainhoa Arrieta

 

Asamblea General de la ONU Desarrollo de la Agenda 2030 aprobada en 2015 Enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  es la Agenda Escolar.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una llamada universal al emprendimiento para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y el futuro de todas las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos (para cumplirlos en un plazo de 15 años) que se enmarcan en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tales como la erradicación de la pobreza, la ausencia de hambre, la salud y el bienestar, la educación de buena calidad, la igualdad de género, el agua potable y el saneamiento, la energía disponible y no contaminante, el trabajo digno y el crecimiento económico, la industria, la innovación y la infraestructura, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsable, la acción de protección del clima, la vida en el agua, la paz, la justicia y las instituciones sólidas y el pacto para alcanzar objetivos.

La EA2030 es un programa educativo para la sostenibilidad y la calidad del centro. Se basa en la participación de la comunidad e interviene y colabora en el desarrollo sostenible del municipio.

Su principal objetivo es desarrollar el conocimiento, la capacidad, la actitud, la motivación y el compromiso para participar en la solución de los problemas ecosociales. Las características más importantes del programa son:

- Trabaja dos ámbitos: la propia escuela y el municipio o comarca

- Se centra en la participación de la comunidad educativa y busca el protagonismo del alumnado

Como se ha dicho, la Educación para la Sostenibilidad está basada en un aprendizaje transformador que pretende empoderar a las personas para adquirir conocimientos, habilidades y valores que les capaciten para empoderarse y les permita contribuir a un futuro más sostenible.

 

Responsable: Ainhoa Arrieta